I. Organizator i czas trwania

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Black Friday” (dalej: „Promocja”) jest Mexpo z siedzibą w Gdyni (81-368) przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 8, posiadająca numer NIP 5841076375 (dalej: Mexpo).
2. Promocja trwać będzie od dnia 26 listopada 2021 roku od godziny 00:00:00 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) do 29 listopada 2020 roku do godziny 23:59:59 (czasu środkowoeuropejskiego GMT +1) lub do wyczerpania zapasów. (dalej: czas obowiązywania Promocji).

II. Warunki Promocji

1. W Promocji może wziąć udział zarówno konsument, a zatem osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również przedsiębiorca – to jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (dalej: Uczestnik).
2. Uczestnik bierze udział w Promocji poprzez złożenie w czasie jej obowiązywania zamówienia:
a. w sklepie internetowym mGuide pod adresem https://mguide.eu/
b. za pośrednictwem wiadomości e-mail po uprzednim kontakcie ze sprzedawcą Mexpo.
3. Promocja dotyczy zamówień złożonych w czasie obowiązywania Promocji zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

III. Zasady Promocji

1. W czasie obowiązywania Promocji Uczestnik może kupić dowolny przedmiot ze strony internetowej https://mguide.eu;
2. W czasie trwania Promocji, każdy Uczestnik może złożyć dowolną ilość zamówień.
3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami.
4. Cena promocyjna w postaci – 20% od ceny podstawowej nie dotyczy dotychczas otrzymanej oferty i może się odnieść jedynie do tej przedstawionej w dniach trwania nieniejszej Promocji.
5. Mexpo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, bez podania przyczyny z zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed dokonaniem zmiany będą respektowane. W szczególności Mexpo zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Promocji poszczególnych artykułów wskutek wyczerpania zapasów magazynowych.

IV. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową na adres biuro@systemtourguide.com.
2. Reklamacja powinna zawierać następujące dane Uczestnika: imię, nazwisko i dokładny adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie Uczestnika.
3. Reklamacje niezawierające informacji, o których mowa w ust. 2 nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Mexpo.
5. W przypadku gdy przepisy powszechnie obowiązującego prawa przyznają Uczestnikowi prawo zwrotu, zwrot produktów kupionych w Promocji jest możliwy o tyle, o ile stanowi on cały zestaw nowych i nieużywanych przedmiotów kupionych w Promocji. Zwrot realizowany może zostać przez klienta wyłącznie w stosunku do Organizatora w rozumieniu pkt I ust. 1 Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
2. Dane osobowe zbierane w związku z Promocją przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia, w celach księgowo rachunkowych, a także w zakresie dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wynikającymi z Umowy sprzedaży – na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora jakim jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
3. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom przysługują następujące uprawnienia:
a. prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b. prawo do przenoszenia dostarczonych danych osobowych do innego administratora.
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
4. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przechowywane przez okres w którym możliwe będzie zgłaszania reklamacji, a w przypadku reklamacji – przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny realizacji zamówienia.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Promocji jest dostępny na jego stronie internetowej Organizatora.
2. W okresie trwania Promocji czas realizacji zamówień może zostać wydłużony.
3. Uczestnik biorąc udział w Promocji, akceptuje jej zasady zawarte w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z jej zasadami, określonymi w Regulaminem i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.

Napisz do nas